wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

xerophytic
xerophytic plant
xeroradiography
xerostomia
xerotes
xerothermic
xerox
xerox copy
Xerox machine
XERXES
Xerxes I
Xerxes the Great
Xestobium rufovillosum
xi
Xi'an
Xiamen
Xian
Xiang
Xianggang
Xiangtan
Xigaz

Xhosa definitions

WordNet (r) 3.0 (2005)

n
1: a member of the Negroid people of southern South Africa
2: a community of Negroid people in southern South Africa
3: a Bantu language closely related to Zulu

Merriam Webster's

noun Etymology: Xhosa -xhosa (as in umXhosa a Xhosa person) Date: 1801 1. a member of a Bantu-speaking people of Eastern Cape province 2. a Bantu language of the Xhosas

Oxford Reference Dictionary

n. & adj. --n. 1 (pl. same or Xhosas) a member of a Bantu people of Cape Province, South Africa. 2 the Bantu language of this people, similar to Zulu. --adj. of or relating to this people or language. Etymology: native namecomments powered by Disqus

Wordswarm.net: Look up a word or phrase

 


wordswarm.net: free dictionary lookup