wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

Oreopteris limbosperma
Oreortyx
Oreortyx picta palmeri
Oreortyx pictus
Oreoselin
Oreosoma
Orestes
oreweed
Orewood
Orf
orfe
Orff
Orfgild
Orfrays
org
Orgal
Organ
Organ bird
organ donor
Organ fish
organ grinder
Organ gun
Organ harmonium
organ loft
organ of Corti
Organ of Gorti
organ of hearing

Orfray definitions

Webster's 1913 Dictionary

Orfray Or"fray, n. [F. orfraie. Cf. Osprey, Ossifrage.] (Zo["o]l.) The osprey. [Obs.] --Holland.
 


wordswarm.net: free dictionary lookup