wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

eusocial
eusociality
Euspongia zimocca
eusporangiate
eusporangium
Eustachian
Eustachian catheter
Eustachian tube
Eustachian valve
Eustachio
eustasy
eustatic
eustele
Eustoma grandiflorum
Eustrachian tube
Eustyle
Eutaenia sirtalis
Eutainia saurita
Eutamias
Eutamius asiaticus
Eutamius sibiricus
Eutaxy
eutectic
eutectoid
eutectoid steel
Euterpe
Euterpe oleracea

Eustoma definitions

WordNet (r) 3.0 (2005)

n
1: small genus of herbs of warm regions of southern North America to northern South America [syn: Eustoma, genus Eustoma]comments powered by Disqus

Wordswarm.net: Look up a word or phrase

 


wordswarm.net: free dictionary lookup