wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

bubbly
Bubby
Buber
bubkes
Bubo
Bubo maximas
Bubo virginianus
Buboes
Bubon Galbanum
bubonic
bubonic plague
Bubonocele
Bubulca
Bubulcus
Bubulcus ibis
bucab
bucad
bucaf
Bucaneer
bucanier
Bucao
Bucaramanga
Buccal
buccal artery
buccal cavity
buccally

Bubukle definitions

Webster's 1828 Dictionary

BU'BUKLE, n. A red pimple. [Not used.]

Webster's 1913 Dictionary

Bubukle Bu"bu*kle, n. A red pimple. [R.] --Shak.
 


wordswarm.net: free dictionary lookup