wordswarm.net: free dictionary lookup
Wordswarms From Years Past


13-Letter Words
12-Letter Words
11-Letter Words
10-Letter Words
9-Letter Words
8-Letter Words
7-Letter Words
6-Letter Words
5-Letter Words
4-Letter Words
3-Letter Words


Adjacent Words

AEgophony
AEgopodium podagraria
Aegospotami
Aegospotamos
AEgotheles Novae-Hollandiae
aegri somnia
aegrotat
Aegypiidae
Aegypius
Aegypius monachus
Aegyptopithecus
Ael
Aelf
AELIA
AElurichthys marinus
AEmail ombrant
Aemilia
Aeneas
Aeneas Silvius
Aeneid
Aeneolithic
Aeneous
Aengus
Aenon
Aeolia
Aeolian
AEolian attachment
aeolian harp

Aelius Donatus definitions

WordNet (r) 3.0 (2005)

n
1: Roman grammarian whose textbook on Latin grammar was used throughout the Middle Ages (fourth century) [syn: Donatus, Aelius Donatus]
 


wordswarm.net: free dictionary lookup